50 mg Lipasa
40 mg Amilasa
25 mg Prozyme
15 mg Proteasa
10 mg Amiloglucosidasa
4 mg Celulasa